एवटा मान्छे पाएको छ ट्रेन म। मानवता हराएको थियो।

अजु २ बजी देखि ३.२० सम्मा एवटा मान्छे ७५७१६ कुनै ट्रेन कोच कुनै १३४१४ एवट प्रार्थना हराएको छ तर मलाई थाहा छैन यदि म RPF /TC/ASAM केर्ना होला छ भने……. कुनै पनि कार्यलाई सम्झन नदिनुहोस्। अन्तमा १ घण्टा २० मिनेट थियो। अन्तमा DRM/APDJ ले तपाईँलाई सूचित गर्नेछं की वेकती अगियत Read more…

>